Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 3 anys
Crèdits ECTS: 180
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 78
Matèries optatives (O) 24
Treball fi de grau (TFG) 12
TOTAL CRÈDITS 180

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102364  Algorítmica i Programació FB 1  6
102365  Estructura de Computadors FB  1 6
102366  Lògica Computacional FB  1 6
102367  Disseny i Creativitat en Entorns Interactius FB  1 6
102372  Matemàtiques per a la Computació FB  1 6
102368  Programació Orientada a Objectes FB  2 6
102369 Arquitectura de Computadors FB  2 6
102370   Plataformes de Desenvolupament d'Aplicacions FB  2 6
102371  Interacció i Usabilitat FB  2 6
102374 Organització Empresarial FB 2 6
         

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102373  Matemàtica Discreta FB 1 6
102375  Estructures de Dades B 1 6
102376  Tècniques de Computació B 1 6
102377  Sistemes Operatius B 1 6
102381  Bases de Dades B 1 6
102379   Xarxes B 2 6
102382  Especificació i Anàlisi de Sistemes Interactius B 2 6
102383   Experiència d'Usuari B 2 6
102385   Innovació a les TIC B 2 6
102386  Aplicacions per a Dispositius Mòbils B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
   Administració de Sistemes i Virtualització(1) B 1 6
  Seguretat d'Aplicacions i Comunicacions(1) B 1 6
  Disseny d'Aplicacions Interactives(1) B 2 6
  Projecte Web(1) B 2 6
   [*]  Mencions / Optativitat(1) O 1/2 24
  Treball de Fi de Grau(1) TFG 2 12

 (1) No ofertat el present curs

[*] Mencions / Optativitat

Menció en Projecte Integrat en Empresa (Formació Dual)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Projecte en Empresa 1 O 1 6
  Projecte en Empresa 2 O 1 6
  Projecte en Empresa 3 O 2 6
  Projecte en Empresa 4 O 2 6

Menció en Sistemes d'Informació Empresarial

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Pràctiques Tutelades en Empresa O 1 12
  Direcció, Organització i Lideratge de Projectes Tecnològics O 1 6
  Arquitectura dels Sistemes d'Informació O 1 6
  Anàlisi, Modelització i Disseny de Sistemes d'Informació O 2 6

Optativitat

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
     Mobilitat Mobilitat 1 O 1 6
Mobilitat 2 O 1 6
Mobilitat 3 O 2 6
Mobilitat 4 O 2 6
  Matèria Transversal O 1/2 6

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.