Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació    

 

 

 

Presentació del Grau

El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació de l’Escola Politècnica Superior al Campus Igualada-UdL té com a objectiu formar professionals del món de la computació amb una vessant molt pràctica, fent especial èmfasi en el disseny i implementació de les aplicacions interactives.

Els titulats disposaran d’uns sòlids coneixements de programació, posant l’accent en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d’Internet, eines d’administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d’interfícies.

Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva, l’experiència d’usuari, aspectes tots ells fonamentals per donar solucions als nous problemes del mercat professional.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

 

Per què has d'estudiar aquest grau al Campus Igualada-UdL?

Perquè és una titulació actual i molt professionalitzadora de 180 ECTS, es a dir 3 anys acadèmics 

Perquè els titulats el Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, cursant una sèrie de complements podran posteriorment estudiar el Màster en Enginyeria Informàtica, per a la professió regulada d'Enginyer/a en Informàtica, el qual també s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior.

Perquè a partir de tercer curs, l'alumnat farà pràctiques en empreses amb contracte laboral, fent d'aquests els primers estudis relacionats amb el sector de la informàtica i les TIC que s'impartiran a Catalunya en modalitat dual. Una modalitat en la que l'EPS va ser pionera al territori estatal, que permet a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa. Aquesta metodologia ja està implementada en els estudis de màster (Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial) i el del Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS de la UdL.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, professionalitzadora i imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI. A més, els estudis tenen una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 30% de la docència del grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional.
 • Perquè es desenvolupa al Campus Igualada-UdL, en un entorn privilegiat i unes instal·lacions modernes (inaugurades l'any 2014) .

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Informàtica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de CFGS al Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui. 
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic.
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (20 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació:

 

 

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Enginyeria Informàtica per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.


 

Sortides professionals

Tot i que encara no s'ha titulat la primera promoció de graduats en  en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació de l'Escola Politècnica Superior i, per tant, no disposa de dades d'ocupabilitat, sembla obvi pensar que la demanda d'aquests professionals serà similar a la que tenen els graduats en enginyeria informàtica que, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2017 dels graduats i graduades, aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació estaran plenament preparats per a exercir de professionals del món de les TIC, centrant-se en el disseny i la implementació d'aplicacions interactives.

Les activitats professionals més habituals dels graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació seran les següents:

 • Disseny i desenvolupament de solucions tecnològiques interactives: aplicacions mòbils i aplicacions web.
 • Disseny, desenvolupament i implementació de sistemes d’informació empresarial.
 • Administrador d’infraestructures: xarxes, sistemes i bases de dades.
 • Assessoria i Consultoria TIC
 • Analista programador
 • Disseny d’interacció i d’Experiència d’Usuari (UX)
 • Disseny i desenvolupament de productes digitals interactius
 • Disseny d’interfícies.  

 

Formació Dual

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) va implementar, de forma pionera a nivell estatal la modalitat en formació dual en la seva oferta de estudis de màster i en el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

A partir de tercer curs del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, es a dir el curs 2020-21, l'alumnat també farà pràctiques en empreses amb contracte laboral, fent d'aquests els primers estudis relacionats amb el sector de la informàtica i les TIC que s'impartiran a Catalunya en format dual

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa i en la que a l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa.

 

 

 

 

 Qualitat


Segell de qualitat AQU Catalunya 

 

El Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

 

Contacte

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Félix Albertos Marco

Despatx: 03 | EPS | Campus Igualada-UdL  | Tel: 93 803 53 00  |  eps.coordgtidic@udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 0.14 |  EPS  |  Lleida |  Tel: 973 702 705  |  capest.inf@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada-UdL

Grau Baquero Armans

Despatx:  sotsdireccció - Campus Igualada UdL  |   Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010  |  eps.capestigualada@udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Campus Igualada-UdL

El Campus Universitari Igualada-UdL és el campus que la Universitat de Lleida té a la ciutat d’Igualada i que està especialitzat en estudis d’EnginyeriaTICAdministració i Direcció d’Empreses i Ciències de la Salut.

En els darrers anys, el Campus Universitari Igualada-UdL ha consolidat la seva oferta formativa amb vuit titulacions (cinc graus, un doble grau i dos màsters), totes elles titulacions oficials a preu públic.

L’Escola Politècnica Superior imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, el grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, un màster de referència arreu del món que només s’imparteix a Igualada. El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació té una durada de 3 anys i s’ofereix en format dual. Els graus en Enginyeria Química i en Organització Industrial i Logística ofereixen la possibilitat de doble titulació internacional amb la Universitat de Facens a Brasil.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Administració i Direcció d’Empreses, un grau amb un altíssim nivell d’inserció laboral i que ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació: Graduat en ADE per la UdL i Bachelor of Business Administration per la Nóvia University de Finlàndia.

De la mateixa manera, els estudis en l’àmbit de la salut han trobat també a Igualada un lloc de referència on desenvolupar-se. El grau en Infermeria i el doble grau  en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, així com el màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient han estat una aposta de gran èxit, gràcies també a la col·laboració amb el centre de simulació 4D Health, ubicat a Igualada i únic a Europa.

El Campus Igualada-UdL és un campus universitari amb vocació de proximitat i fortament arrelat al territori. El centre es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera, perquè permeten completar els estudis en una universitat estrangera i perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.

Història

L'any 1958 va ser fundada a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia (Escuela Sindical Superior de Tenería) amb l'objectiu de donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L'Escola d'Adoberia, única a Espanya i en el món de parla castellana, fou una iniciativa dels industrials adobers igualadins que invertiren uns 15 anys, des de 1942 fins al 1958 en la seva tramitació. 

L'Ajuntament d'Igualada cedí el 1949 un cèntric solar, a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 es construí el nou edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes. En el soterrani s'instal·là la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa s'instal·là el taller d'acabats del cuir, a la planta primera s'instal·laren les aules i a la planta segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca.

L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya implantà els estudis d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial. L'any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'any 2010 s'acorda la signatura d'un conveni per al trasllat de l'Escola d’Enginyeria d'Igualada des de la seva ubicació de la Plaça del Rei d'Igualada, cap a un nou emplaçament situat al Pla de la Massa. Els treballs de construcció del nou edifici al Pla de la Massa s’inicien l'octubre de 2013 i l'edifici s’inaugura el 18 de setembre de 2014.

El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida (UdL) assumeix la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs comença al Campus d’Igualada sota el lideratge de la UdL.

Des de l’1 de setembre del 2019, les titulacions del Campus Universitari Igualada-UdL en l’àmbit de la Salut s’imparteixen a l’edifici de La Teneria, a la Plaça del Rei, fins que es traslladin definitivament a les noves instal·lacions de l’àmbit de Salut al Passeig Verdaguer, al costat del centre de simulació clínica 4DHealth.

El setembre de 2020 es comença a impartir a l’edifici del Pla de la Massa el grau en Administració i Direcció d’Empreses.

 

 

Descobreix el grau en 3 minuts