Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Formació Dual

Definició

La Formació dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant es converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

Contractació

Es preveu la modalitat de contracte a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

En el cas d’estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa duu a terme els tràmits corresponents (període màxim d'un mes) per formalitzar un contracte.

Horari

El contracte a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del grau, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa i el de seguiment dels estudis. Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Durada

Atenent que el nou curs acadèmic s'inicia al Setembre es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre del nou curs acadèmic fins al Juny. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular.